Porady ON-LINE specjalistów. Masz pytanie do prawnika, psychologa, doradcy finansowego? Udzielimy profesjonalnej i szybkiej e-porady!

Logo SpecPorady.pl

Regulamin korzystania z portalu SpecPorady.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad  zgłaszania zapytań w serwisie SpecPorady.pl. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez właściciela Serwisu. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 14 dni od momentu powiadomienia Użytkowników na stronie internetowej Serwisu o wprowadzonych zmianach. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych.

2. Właścicielem Serwisu jest UC Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-801, przy ul. Techników 6/17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354188 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, NIP 9532607894, zwana dalej Operatorem.

3. Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu SpecPorady.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową.

DEFINICJE

Operator – spółka UC Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-801, przy ul. Techników 6/17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354188 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, NIP 9532607894.

Serwis SpecPorady.pl — prowadzony przez Operatora internetowy serwis, w ramach którego użytkownicy mogą uzyskiwać odpłatnie porady specjalistów, dostępny w domenie internetowej www.specporady.pl. Dopuszcza się dostępność Serwisu w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora.

Użytkownik — osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w trybie przewidzianym w Regulaminie zamieściła zapytanie w Serwisie.

Konto Użytkownika — zindywidualizowany zapis informatyczny stworzony na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w Serwisie, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, chroniony nazwą Użytkownika i hasłem.

Zapytanie — zredagowane przez Użytkownika pytanie przekazane do obsługi na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

Porada - odpowiedź specjalisty udzielona on-line w systemie SpecPorady.pl 

Specjalista - osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w trybie przewidzianym w Regulaminie udziela płatnych porad w Serwisie.

Regulamin — niniejszy Regulamin.

Cennik — lista opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu ustalana przez Operatora.

Formularz  — formularz elektroniczny dostępny w Serwisie i służący do kontaktu z pracownikami Operatora kompetentnymi w zakresie obsługi Serwisu.

USŁUGI PORAD ONLINE

Operator w ramach świadczenia usługi udzielania porad online udostępnia Użytkownikom zasoby swojego systemu teleinformatycznego, aby mogli zadawać Specjalistom odpłatnie pytania i uzyskiwać odpowiedzi online. Serwis, nie odpowiada za treść pytań i porad zamieszczanych w systemie przez Użytkowników oraz Specjalistów. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za użyteczność, dokładność i kompletność jakiejkolwiek wypowiedzi. Porady oraz informacje niezgodne z zasadami lub zapisami obowiązującego w Polsce prawa, należy zgłaszać do Administratora. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza korzystanie z Serwisu i nie zamieszczanie materiałów, które są fałszywe, obraźliwe, niedokładne, wulgarne, obsceniczne, wzmagają nienawiść, zastraszają, profanują wartości, grożą, ingerują w czyjąś prywatność lub łamią obowiązujące prawo. Zabrania się również zamieszczać materiały chronione prawem autorskim, chyba że Użytkownik / Specjalista dysponuje prawami do nich lub zamieszczenie tych materiałów nie stanowi naruszenia praw autorskich. 

ZASADY ZADAWANIA PYTAŃ W SYSTEMIE

1. Nie umieszczamy komentarzy, treści  lub odnośników (linków) do stron internetowych, które naruszają prawo, w szczególności: zawierają wulgaryzmy, treści pornograficzne, propagują alkohol, propagują narkotyki i inne środki odurzające, obrażają osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, przyczyniają się do łamania praw autorskich. Nie zamieszczamy komentarzy, które zawierają odnośniki (linki) do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje, są spamem, czyli nie mają nic wspólnego z tematem wątku, nawołują do agresji, są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej, zawierają uwagi skierowane do Operatora Serwisu.

2. Wątki należy zakładać w odpowiednich dla nich działach.

3.Temat zapytania powinien być odpowiednio sformułowany i jednoznacznie określać treść wątku.

4. Wątki zawierające kłótnie, wyzwiska czy służące wyłącznie do generowania postów mogą być usunięte przez Administratora.

5. Zabronione jest działanie na szkodę Serwisu.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu jako Zarejestrowany Użytkownik. Administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników jest Operator.

7. Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że są one zgodne z prawdą, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) w celu realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu.

8 .Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Użytkownik musi podać podczas zadania pytania swój e-mail.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także świadczeniem usług przez Operatora. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczących realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora usług w ramach Serwisu.

5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników oraz dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

6. Operator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu specporady.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

7. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie przez Operatora na podany podczas rejestracji adres e-mail informacji technicznych, handlowych, marketingowych oraz newslettera.

CZAS ODPOWIEDZI SPECJALISTY

1. Specjalista nie jest zobowiązany odpowiedzieć na zapytanie bezpłatne. Najczęściej porady udzielane są po rozpoznaniu stanu faktycznego sprawy w ciągu 24 godzin - w dni robocze, za pomocą systemu specporady.pl.

ZAKRES ODPOWIEDZI

1. Zakres odpowiedzi odpowiada merytorycznej konsultacji w gabinecie, biurze, kancelarii. 

2. Specjalista oraz Użytkownik mają prawo do zadawania dodatkowych pytań w systemie  i udzielania informacji niezbędnych do zakończenia zlecenia i odpowiedzi na pytanie. 

3. Użytkownik może uzgodnić ze Specjalistą podczas dyskusji w systemie specporady.pl warunki wykonania dodatkowych czynności, płatnych i wykonanych odrębnie przez Specjalistę, poza systemem specporady.pl, np. zlecenie badań lekarskich, wniesienie pozwu do sądu. 

CENNIK

1. Udzielenia porady on-line jest bezpłatne. Usługi odpłatne są konsultowane z użytkownikiem serwisu indywidualnie.

2. Ceny reklam ustalane są indywidualnie.

REKLAMACJE

1. Reklamacje należy przesyłać do administratora systemu za pomocą formularza kontaktu na stronie www.specporady.pl.

2. Reklamacje będą rozpatrywane natychmiast, jednak nie później niż w terminie 14 dni. 

3. Odpowiedź na reklamację będzie wysyłana na podany przez Użytkownika adres email. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Strony będą działać w duchu wzajemnej lojalności. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania usługi będą rozstrzygane polubownie, w drodze negocjacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-10-2016 r.

Zapraszamy na FB

Raport KRD

Kategoria: Przykłady pytań

Przykładowe pytania w zakresie informacji o długach zadawane w naszym systemie porad prawnych on-line.  Mam wpisy w KRD 1. Staram sie o kredyt. Bank odmówił finansowania i nie podał szczegółów(...)

Pytania do doradcy finansowego

Kategoria: Przykłady pytań

Przykładowe pytania do doradcy finansowego zadawane w naszym systemie porad prawnych on-line.  Leasing bez BIK 1. Mam problemy w BIK-u. Bank odmówił mi kredytu. Firmy leasingowe również nie są (...)

Pytania do prawnika

Kategoria: Przykłady pytań

Przykładowe pytania do prawnika zadawane w naszym systemie porad prawnych on-line.  Prawo spadkowe, dziedziczenie, testamenty 1. Zmarł mój ojciec, który pozostawił długi w bankach i firmach poż(...)

Pytania do psychologa

Kategoria: Przykłady pytań

Przykładowe pytania do psychologa zadawne w systemie porad OnLine. Miłość, zerwanie 1. Rzucił mnie chłopak. Byliśmy razem przez 2 lata. Wszystko układało się wzorowo. Latem planowaliśmy wspólnie zam(...)

Misja i wartości

Misja

"Wsparcie i pomoc w zakresie specjalistycznych porad On-Line. Propagowanie wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa, finansów i psychologii."

Serwis SpecPorady.pl jest platformą udzielania specjalistycznych porad on-line przez Internet. Serwis SpecPorady.pl skupia specjalistów z różnych popularnych dziedzin życia, biznesu i nauki. Specjaliści udzielają odpłatnych e-porad za pomocą profesjonalnego systemu klientom serwisu.
Porada zawiera merytoryczną odpowiedź specjalisty na zagadnienie. Specjalista po rozpoznaniu stanu faktycznego udziela wyczerpującej odpowiedzi. Zakres porady odpowiada klasycznej konsultacji podczas spotkania w kancelarii, gabinecie, biurze. Porady udzielane sa najczęściej w ciągu 24 godzin. Wszystkie informacje są poufne. 

 

 

Porady psychologiczne

Porady medyczne i psychologiczne

Masz problem / pytanie do psychologa? Skorzystaj z szybkiej porady specjalisty on-line. Gwarancja wysokiej jakości i zadowolenia!

Porady prawne

Nakaz zapłaty

Masz pytanie do prawnika? Zapytaj prawników w naszym serwisie. Uzyskaj szybką i profesjonalną poradę bez wychodzenia z domu. 100% satysfakcji i bezpieczeństwa.

Porady specjalistów

Specjaliści online

Masz pytania do specjalistów z różnych dziedzin (prawo, finanse, psychologia, inne)? Uzyskaj profesjonalną eporadę!  

Początek strony